• Wish List (0)
 • compare
 • Avize si autorizatii - DSP  Citeste mai mult


      Avize si autorizatii DSP

  Echipa prevenirea se ocupa de avize si autorizatii DSP si va ofera consultanță gratuită pentru DSP.

  Avizul si autorizatia DSP este necesara pentru restaurant, scoala, gradinita, hotel, pensiune, camin de batrani, centre comerciale, complexe comerciale,  magazine, firme, etc.

      Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica in restaurant, hotel, pensiune, productie alimentara, depozite, hale industriale, etc :

  -Cerere – formular tipizat;

  -Dovada platii taxei pentru eliberarea/ vizarea autorizatiei – copie certificata conform cu originalul;

  -Imputernicire pentru depunere documentatie/ridicare autorizatie, daca este cazul– in original;

  -B. I./C.I. persoana care depune documentatia de autorizare – copie;

  -CUI societate– copie;

  -Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registului Comertului pentru deschiderea si autorizarea punctului de lucru – copie;

  -Declaratia de impunere privind ocuparea domeniului public, inregistrata la D.I.T.L. al sectorului aferent, daca este cazul – copie;

  -Dovada folosirii spatiului (contract inchiriere/ act proprietate etc.) – copie;

  -Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar– copie;

  -Autorizatie de construire/ alt document prin care s-a autorizat schimbarea de destinatie in unitate de alimentatie publica, daca este cazul – copie;

  -Autorizatia sanitara de functionare / Proces verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare / Notificare de certificarea conformitatii – copie;

  -Autorizatie sanitara veterinara/ Documentul de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor – copie;

  -Autorizatia de mediu / declaratie pe proprie raspundere ca sunt mai putin de 100 de locuri pe scaun / dovada solicitarii de obtinere a autorizatiei de la autoritatea de mediu – copie;

  -Autorizatia de securitate la incendiu, daca este cazul – copie;

  -Adresa cu informatii privind calificarea personalului angajat;

  -Declaratie privind clasificarea unitatii – original

      Acte necesare pentru dosarul cu documentatia DSP pentru restaurante, hoteluri, depozite, hale, fabrica.

  -Certificatul eliberat de I.T.M/ extras Revisal cu informatii privind calificarea angajatilor – copie;

  -Acordul Asociatiei de Proprietari care va contine data Adunarii Generale in care s-a aprobat ca agentul economic sa desfasoare activitate de alimentatie publica intr-un spatiu al condominiului precum si orarul de functionare aprobat. Tabelul nominal cu proprietarii direct afectati de activitatea desfasurata de catre agentul economic, pe plan orizontal si vertical, cu B.I./C.I.- serie si numar si semnatura;

  -Planul de incadrare in zona, la scarile 1:500 si 1:2000 / Planul complexului comercial in care se afla unitatea, cu pozitionarea acesteia – unde este cazul;

  -Releveul;

  -Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie a lucrarii /Avizul de amplasare pentru constructiile provizorii amplasate pe domeniul public (inclusiv pentru terase);

  -Certificatul de atestare fiscala care arata ca societatea nu are datorii la bugetul local ;

  -Fotografii (fata si lateral);

  -Acordul de functionare eliberat anterior, in original;

  -Alte avize, autorizatii, acorduri, declaratii si certificate speciale, dupa caz;

  Prevenirea va ofera consultanta Gratuita pentru aviz si autorizatie DSP

  Atentie! Autorizatia de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica va fi eliberata in termen de 30 de zile de la solicitare, daca sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus.

      ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE CABINETE MEDICALE

  -Memoriul tehnic;

  -Plan de situatie cu incadrarea in zona;

  -Schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate;

  -Hotararea judecatoreasca de infiintare ( certificat de inmatriculare, certificat constatator, rezolutie );

  -Declaratia privind detinerea legala a spatiului;

  -Certificat de avizare cabinet – Colegiul Medicilor;

  -Fisa de aptitudine – Medicina muncii – atat pentru medic cat si pentru asistent;

  -Contract de prestari servicii colectare, transport, procesare si eliminare finala a deseurilor medicale periculoase;

  -Certificat de membru –Colegiul medicilor – vizat pe anul in curs;

  -Asigurare de raspundere civila profesionala – atat pentru medic cat si pentru asistenti;

  -Certificat de membru – Ordinul asistentilor – pentru asistent – vizat pe anul in curs.

  -Lista cu dotarea minima obligatorie pentru infiintarea cabinetelor medicale , in functie de specialitatea fiecaruia ( Ord. nr. 153/26.02.2003);

  -Contract de service pentru aparatura medicala din dotare sau certificate de garantie in termen;

  -Taxa – locala.

  -Acte necesare prelungirii activitatii medicale peste varsta de pensionare conform Legii nr. 113/2016 pentru modificarea art.391 alin (8) din Legea nr. 95/2006

  -Cerere medic care sa cuprinda datele de identificare, unde lucreaza si cu ce data vrea prelungirea;

  -Aviz medic medicina muncii;

  -Adresa din partea unitatii sanitare privind scoaterea postului la concurs si necesitatea ramanerii in activitate a medicului respectiv – motivatia ;

  -Certificat medical – medic specialist psihiatrie;

  -In cazul medicilor de familie si medicilor specialisti din ambulatoriu – hotararea comisiei paritare privind necesarul de medici;

  -Asigurare malpraxis;

  -Certificat de membru Colegiul Medicilor;

  -Aviz Colegiul Medicilor de prelungire a activitatii medicale peste varsta de pensionare..

      ACTE NECESARE PENTRU TRIMITEREA LA COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU TRATAMENT MEDICAL IN STRAINATATE

  In ORIGINAL :

  -Adeverinta de la medicul de familie in care sa se precizeze ca bolnavul este inscris pe lista acestuia.

  -RECOMANDAREA/RAPORTUL MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST CURANT IN CARE SA SE PRECIZEZE CA PACIENTUL A PARCURS TOATE ETAPELE DE INVESTIGATIE SI TRATAMENT DIN TARA SI ARE NEVOIE DE UN TRATAMENT CARE NU POATE FI EFECTUAT IN ROMANIA .

  -CERERE TIP PRIN CARE SE SOLICITA EXAMINAREA PACIENTULUI DE CATRE COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU TRATAMENT IN STRAINATATE

  In COPIE :

  -ACT DE IDENTITATE AL PACIENTULUI si al persoanei care depune documentele ( medic de familie, apartinator – sot/sotie,ruda de gradul IV – sau reprezentant legal) ESTE OBLIGATORIU CA PACIENTUL SA AIBA DOMICILIUL STABIL IN MUNICIPIUL BUCURESTI

  -PENTRU PACIENTII MINORI -COPIE DE PE ACT IDENTITATE AL PARINTILOR SI COPIE DE PE CERTIFICATUL DE NASTERE.

  -DOCUMENTATIA MEDICALA A BOLNAVULUI (COPIE DE PE FISA PACIENTULUI, BILET DE IESIRE DIN SPITAL,ANALIZE EFECTUATE ETC.).

  Actele necesare pentru depunerea unui dosar de tratament in strainatate Conform Ordinului Ministerului Sanatatii 50/2004- privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare – respectiv Ordinul MS 697/2005 si Ordinul MS 1325/2009, initierea de catre directiile de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti a procedurii de obtinere a aprobarii pentru efectuarea tratamentului in strainatate, se face numai dupa ce pacientul a parcurs si epuizat toate nivelurile de asistenta medicala in tara si exista recomandarea medicului specialist de ultim nivel ca pacientul are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat in Romania.

      IN ATENTIA MEDICILOR REZIDENTI!

  Conform Ordonantei nr. 18/2008 , aprobata cu modificari prin Legea 103/2012 si a Deciziei 1/23.01.2009 privind eliberarea certificatului de membru se precizeaza:

  Art. 22

  (1)” Incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina,dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist”;

  Art.23

  “Absolventii facultatilor de medicina care au finalizat pregatirea in rezidentiat, dar nu au promovat examenul de specialitate pot fi incadrati cu contract individual de munca in cabinete medicale individuale, sub indrumarea unui medic cu drept de libera practica,beneficiind de incadrarea pe functia de medic si de salarizarea corespunzatoare ultimului an de rezidentiat, in functie de specialitatea in care au fost confirmati medici rezidenti.”

  Art. 13

  (3) “Incepand cu anul III de pregatire in specialitate, rezidentii pot fi inclusi in linia de garda , in afara programului normal de lucru pe raspunderea si sub supravegherea medicului titular de garda care detine calitatea de indrumator sau responsabil de formare, dupa caz.”


  WWW.PREVENIREA.RO

  Cere oferta!