• Wish List (0)
 • compare
 • Avize si autorizatii - Mediu  Citeste mai mult


      Avize si autorizatii pentru mediu – Consultanta Gratuita.

  - Echipa Prevenirea este una dintre cele mai tinere echipe de profesionisti si de consultanță de mediu. Lucrăm cu clienții pentru a-i ajuta să arunce o privire detaliată asupra situațiilor legate de protectia mediului, să ia deciziile cele mai bune pentru reciclarea ambalajelor și a deseurilor. Societatea noastra aduce un plus de valoare serviciilor existente pe piata la momentul actual, prin intelegerea nevoilor clientilor, practicand totodata cele mai mici preturi de pe piata, oferind servicii complete in domeniul Protectiei Mediului.

  - In domeniul protectiei mediului trebuie sa fi reprezentat prin servicii profesionale de consultanta de mediu, oferite de catre experti calificati si cu daruire spre a proteja natura.

      De ce sa apelezi la PREVENIREA.ro?

  - Va oferim consultanta Gratuita .

  - Avem pregatită o echipă de specialiști și consultanți de mediu, orientați spre identificarea și satisfacerea nevoilor tale in toata tara.

  - Suntem competitivi prin serviciile și prețurile pe care le oferim.

  - Putem fi noi responsabilul tău de mediu si pentru obtinerea de avize si autorizatii pentru mediu – Telefon – 0724 306 714 .

  - Suntem accesibili și răspundem cu promptitudine tuturor solicitarilor venite de pe întreg teritoriul României.

  - Îți economisim bani din buget preluând responsabilitățile tale legale legate de mediu,

  - Eviți amenzile mari prin respectarea legilor în vigoare, în proporție de 100%,

  - Îți oferim timp prețios prin preluarea activităților birocratice,

  - Îți oferim consultanță specializată și personalizată,

  - Dispunem de soluții viabile pentru reciclarea ambalajelor și a deseurilor,

  - Monitorizăm zilnic modificările legislative, din domeniu, și te informăm în cazul în care au imapct asupra activității pe care o desfășori.

  - Te ajutam să îți îndeplinești obligativitatea morală și legală pe care fiecare dintre noi o avem de a proteja mediul.

      Descriere autorizatie de mediu.

  Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

  Procedura de reglementare este stabilită prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Lista activităţilor pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu este dată în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

  Autorizaţia de mediu este valabila 5 ani.

      Actele necesare la depunerea solicitării:

  -Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;

  -Fişa de prezentare şi declaraţie Anexa 2 din OM nr. 1798/2007;

  -Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr.3;

  -Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă a obiectivului;

  -Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002* pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

  -Formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, după caz.

      Transferul Autorizaţiei de mediu

  Orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  Pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

      Acte necesare pentru transfer:

  -cerere prin care se solicită transferul autorizaţiei;

  -declaraţie pe propria răspundere dată de către noul titular că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu;

  -autorizaţia de mediu în original;

  -copie după certificatul constatator şi încheiere emise de registrul comerţului cu privire la transferul dintre vechiul şi noul proprietar;

  -copie certificat unic de înregistrare emis de ORC pentru noul titular;

  -xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare-cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).

      Descriere acord de mediu

  ACORDUL DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

  Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) este cerută de DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, (Directiva EIA). Această Directivă este transpusă prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

  Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

      Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) constă în:

  -parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului;

  -evaluarea impactului asupra mediului;

  -consultarea publicului si a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;

  -luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional;

  -luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;

  -asigurarea informării asupra deciziei luate.

  Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

  În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie.

  Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

  Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

  Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

  Etapele din procedura de reglementare se desfășoară conform Anexei 1 la Ord. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte, Ghid General. În cazul în care proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 şi procedura de reglementare se desfăşoară conform prevederilor Ordinului nr. 864/ 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontier.

      Actele necesare la depunerea solicitării de acord de mediu:

  -cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

  -certificat de urbanism (copie);

  -plan de situaţie anexa la certificatul de urbanism (copie);

  -plan de încadrare în zonă (copie);

  -dovada plăţii tarifului pentru evaluarea iniţială a solicitării conform OM nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.

      TRANSFERUL UNUI ACORD DE MEDIU

  Acordul de mediu stabileşte condiţiile de realizare a proiectului, fiind independent de persoana titularului;

  -orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  -la transferul acordului de mediu, obligatoriu noul titular de proiect îşi va asuma îndeplinirea obligaţiilor de mediu stabilite prin actul de reglementare;

  -actele necesare transferului acordului de mediu sunt cele prevăzute mai jos;

  -pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

      ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL ACORDULUI DE MEDIU:

   – cerere prin care se solicita transferul acordului de mediu;

   – declaraţie pe propria răspundere data de către noul titular că implementează proiectul în aceleaşi condiţii pentru care a fost emis acordul de mediu;

   – acordul de mediu în original;

   – xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţa asupra terenului/spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare – cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).

      Descriere aviz de mediu.

  AVIZUL DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

  Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

  Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau a programului.

  Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

  Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

  HG 1076/2004 reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative:

  -OM nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

  -OM nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

  -Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

  În cazul în care planurile şi programele supuse evaluării de mediu au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

      Actele necesare la depunerea solicitării:

  -Notificare;

  -Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70);

  -Dovada publicării celor două anunţuri publice în mass-media (primul anunț și al doilea anunț), pentru planurile/programele pentru care nu este necesară obţinerea delegării de competenţă de la autoritatea plublică centrală adică pentru planurile/programele care se desfăşoară pe raza teritorial administrativă a unui singur judeţ.

  -Lista acte necesare pentru transferul unui aviz de mediu:

  -Cerere motivată prin care se solicită transferul avizului de mediu;

  -Declaraţie pe propria răspundere dată de către noul titular că implementează planul/programul în aceleaşi condiţii pentru care a fost emis avizul de mediu;

  -Avizul de mediu în original;

  -Xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţa asupra terenului/spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare – cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).


  Cere oferta!

  Descarca

  Descarca